logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

chowannaChowanna - czasopismo pedagogiczne o interdyscyplinarnym charakterze. Jego podstawowe cele to: 1. łączenie dorobku polskiej myśli pedagogicznej z osiągnieciami krytycznej i zaangażowanej humanistyki współczesnej; 2. tworzenie przestrzeni do prezentacji badań naukowych z zakresu historycznych, filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych, kulturoznawczych, artystycznych kontekstów wychowania.

 

 

 

delta

Delta – polski miesięcznik popularnonaukowy poświęcony głównie matematyce, fizyce, informatyce i astronomii, wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

 

 

 

edufakty

Edufakty. Uczę Nowocześnie - magazyn poradnikowy -  kilkadziesiąt stron praktycznych porad dla dyrektorów i nauczycieli, opinie i porady ekspertów na tematy nurtujące środowisko nauczycielskie, kompendium wiedzy na temat najnowszych tendencji dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole, praktyczne porady, które przeprowadzają czytelnika krok po kroku przez meandry programów i narzędzi niezbędnych w pracy zaangażowanego nauczyciela.

 

 

Edukacja

Edukacja - kwartalnik naukowy. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych.

 

 

 

 

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce - zakres tematyczny kwartalnika obejmuje szeroko rozumianą problematykę związaną z wczesną opieką i edukacją małego dziecka, edukacją wczesnoszkolną, kształceniem przyszłych nauczycieli, historią wychowania dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym. Celem kwartalnika jest upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce i w Europie w zakresie edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej.

 

 

edukacyjnedyskursy

 Edukacyjne DyskursyCzasopismo skierowane do Czytelnika zainteresowanego problematyką współczesnej szkoły: kadry kierowniczej, nauczycieli, studentów: pedagogiki i kierunków nauczycielskich, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz przedstawicieli organów prowadzących. Cenne informacje znajdą tu również rodzice. Artykuły zawarte w czasopiśmie mogą wspomóc zrozumienie różnorodnych problemów związanych ze szkołą i jej specyfiką działalności, na kolejnych poziomach edukacji dzieci.

 

 

e mentor okładka

 E-mentor  - dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych.

 

 

 

folia philo

Folia Philosophica - czasopismo ukazuje się dwa razy w roku. W „Folia Philosophica” publikowane są zarówno rozprawy klasyków filozofii, jak i wybitnych przedstawicieli filozofii współczesnej. Pismo prezentuje wyniki filozoficznych badań nad centralnymi zagadnieniami filozoficznymi, publikując artykuły zarówno z historii filozofii, jak i podstawowych działów filozofii, takich jak: ontologia, epistemologia, etyka, antropologia, filozofia społeczna, filozofia religii.

 

  

forum logopedyczne

Forum Logopedyczne - czasopismo zamieszcza na swych łamach prace z zakresu logopedii i nauk współdziałających z nią. Zalicza się do nich prace o charakterze naukowym: rozprawy teoretyczne – artykuły przeglądowe, doniesienia z badań empirycznych oraz opisy procedur postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w różnych zaburzeniach mowy. Ponadto w Forum Logopedycznym publikowane są recenzje, komunikaty, sprawozdania i materiały z konferencji.

 

 

General and Professional Education

General and Professional Education - jest czasopismem naukowym skierowanym do szerokiego grona pedagogów kształcących w zawodach humanistycznych, politechnicznych, artystycznych i innych.  Publikowane w czasopiśmie artykuły dotyczą: ogólnych zagadnień dydaktyki i pedagogiki, procesu kształcenia w uczelniach wyższych, problemów kształcenia dorosłych, problemów edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

 

 

jezykiobcewszkole

Języki Obce w Szkole - czasopismo dla nauczycieli, starające się nadążyć za aktualnymi trendami w edukacji językowej. W ostatnich latach tematy numerów koncentrowały się wokół zagadnień dotyczących reformy szkolnej i jej konsekwencji dla nauki języków obcych, autonomii uczenia się, unijnego ustawodawstwa a kształtowania polityki nauczania j. obcych w Polsce, tworzenia autorskich programów nauczania, nauczania języków mniejszości.

 

 

okladka LubelskiRP

Lubelski Rocznik Pedagogiczny - wydawany jest przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Wydział Pedagogiki i Psychologii. Corocznie publikowane są 4 tomy, poświęcone opracowaniom prezentującym badania z zakresu pedagogiki oraz przedsięwzięć interdyscyplinarnych. Ma na celu promowanie naukowej wymiany poglądów, podejść badawczych oraz wyników badań w obszarze współczesnych problemów pedagogicznych, w tym edukacji oraz jej wielopłaszczyznowych funkcji i uwarunkowań

 

 

mojafizyka

Moja Fizyka - internetowe czasopismo dla nauczycieli fizyki, wydawane przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Zawiera scenariusze lekcji, zadania, doświadczenia, testy oraz artykuły na wybrane tematy z dziedziny fizyki.

 

 

 

nuczyciel

N@uczyciel - to czasopismo popularnonaukowe, wydawane przez Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli od 2012 roku. Czasopismo skierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką edukacyjną. Magazyn jest wydawany drogą elektroniczną i dostępny bezpłatnie na stronie Centrum oraz platformie Issuu. Wszystkie numery, które ukazały się do tej pory, będą niebawem dostępne w archiwum.

 

 

pedagogika rodziny

 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy - kwartalnik dla rodziców, nauczycieli – wychowawców, pedagogów, socjologów i psychologów. W czasopismie publikowane są artykuły, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu.

 

 

 

postscriptum

Postscriptum Polonistyczne - publikuje rozprawy poświęcone zagadnieniom z zakresu języka i literatury polskiej oraz szeroko rozumianej kultury polskiej. Przedmiotem zainteresowania jest także nauczanie kultury polskiej i języka polskiego jako obcego – zamieszczane są artykuły podejmujące problematykę nauczania języka polskiego, literatury i kultury obcokrajowców, nauczania polonistycznego wśród emigrantów, a także prezentujące praktykę glottodydaktyki polonistycznej.

 

 Problemy Wczesnej EdukacjiProblemy Wczesnej Edukacji - kwartalnik, skierowany do środowiska akademickiego, metodyków, nauczycieli-praktyków, studentów z obszaru nauk społecznych i humanistyki. Artykuły naukowo-krytyczne prezentują głównie tematykę związaną z nurtem badań nad dzieckiem i dzieciństwem or wczesną edukacją. Założeniem redakcji jest powrót myśli nad wczesną edukacją do źródeł o szerszym charakterze, takich jak pedagogika ogólna, dydaktyka, pedagogika społeczna, socjologia edukacji, antropologia kulturowa, pedeutologia, psychologia.

 

 

przegląd rusycystyczny

Przegląd Rusycystyczny - kwartalnik. Pismo poświęcone jest głównie problematyce literaturoznawczej i językoznawczej. "Przegląd" adresowany jest do specjalistów: naukowców, doktorantów, studentów zainteresowanych problematyką rosjoznawczą. 

 

 

 

scienceinschool

Science in School - anglojęzyczne bezpłatne czasopismo online dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zawiera w każdym numerze inspirujące artykuły, zabawne gry i pomysły na warsztaty dla uczniów. Jego celem jest promowanie edukacji nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez kontakt z nauczycielami, naukowcami i wszystkimi innymi osobami zaangażowanymi w europejską edukację tych dziedzin.

 

 

 

uczyć lepiej

Uczyć lepiej - Dwumiesięcznik ma formułę otwartą, ukazuje się od 2000 roku. Głównym adresatem „Uczyć lepiej” są nauczyciele z różnych typów szkół. Wśród autorów znaleźć można pracowników naukowo-dydaktycznych, doradców metodycznych, konsultantów oraz nauczycieli. Zamieszczane materiały dotyczą dydaktyki, metodyki przedmiotowej, problemów wychowawczych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem szkołą.

 

 

 

trendy

Trendy - internetowe czasopismo poświęcone polskiej edukacji. Wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli, prezentując nowatorskie teorie i praktyczne rozwiązania oraz europejskie i światowe trendy w dziedzinie efektywnego nauczania i uczenia się.

 

 

 

w cyfrowej szkole

W cyfrowej szkole - kwartalnik edukacyjny. Pismo adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych szeroko rozumianym wykorzystaniem  nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Każdy nauczyciel znajdzie dla siebie interesujący artykuł, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczy i na którym poziomie edukacyjnym. 

 

 

 

wychowanie muzyczne

Wychowanie Muzyczne  - jest  periodykiem o problematyce powszechnej edukacji muzycznej. Jest przede wszystkim poradnikiem dla nauczycieli i instruktorów muzyki, ale i dla wszystkich zainteresowanych edukacją muzyczną i amatorskim uprawianiem muzyki. Nadrzędnym celem periodyku jest inspirowanie do podejmowania kreatywnych działań w zakresie edukacji muzycznej.

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo