logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona


Zadania biblioteki pedagogicznej w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych

Od roku 2016 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych we Wrocławiu rozszerza zakres działań o:

- organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
- organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

Zapraszamy szkoły i placówki oswiatowe do zorganizowanej współpracy:

- zakończony proces wspomagania to bardzo pomocny materiał dla dyrektora w czasie oceny jego pracy przez nadzór,
- aktualne rozporządzenie ws doskonalenia zawodowego nauczycieli reguluje celowość wydatkowania na proces wspomagania,
- proces wspomagania to idealne narzędzie kształtowania polityki i relacji w gronie pedagogicznym.

DBP we Wrocławiu współpracowała z wybranymi placówkami wspierając nauczycieli i uczniów w realizacji wyznaczonych celów.

 • Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu „Tęczowy Domek”:
  Cele ogólne współpracy:
  - Rozbudzanie świadomości zainteresowań czytelniczych dzieci
  - Pobudzanie kreatywności i wspieranie uzdolnień
  - Poznanie biblioteki jako instytucji kultury
  - Wsparcie w ułatwieniu dostępu do najnowszej literatury z zakresu pracy z dziećmi
  Efekty: W całym roku szkolnym w ramach wsparcia odbyły się 32 zajęcia edukacyjne dla 548 dzieci, wypożyczono ok. 40 publikacji na tematy zgodne z zapotrzebowaniem, przekazano dary książkowe adekwatne do zainteresowań nauczycieli placówki, opracowano 2 szczegółowe zestawienia literatury.
 • Przedszkole nr 146 we Wrocławiu „Wyspa Dzieci”

  Cele: 
  - Rozbudzanie świadomości zainteresowań czytelniczych
  - Pobudzanie kreatywności oraz twórczego myślenia
  - Poznanie biblioteki jako instytucji kultury
  - Wsparcie nauczycieli w poszerzaniu wiedzy o metodach i formach pracy z dziećmi
  Efekty: W roku sprawozdawczym odbyły się 23 zajęcia (18 tematów) dla 373 dzieci w różnym wieku, wypożyczono 10 książek do wykorzystania w pracy z grupą najstarszych dzieci.

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 we Wrocławiu

  Cele: 
  - Rozwijanie kompetencji czytelniczych
  - Pobudzanie kreatywności, twórczości i wyobraźni
  - Poznanie biblioteki jako instytucji kultury
  - Literatura jako pomoc w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  Efekt: W bieżącym roku w 23 zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 485 uczniów.

Uczniowie klasy VA i VB na warsztatach w Bibliotece Pedagogicznej Wychowankowie ZS-P 2 na zajęciach przyrodniczo-ekologicznych

 

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna zrealizowała działania w ramach projektu Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Wsparciem były objęte placówki:

 • Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
 • Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie
 • Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
 • Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących

Wsparcie przebiegało dwutorowo:

1. Szkolenia dla nauczycieli wymienionych placówek w zakresie nauczania zdalnego. Tematyka szkoleń:

 • Metodyka edukacji zdalnej 
 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej
 • Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 • Microsoft Teams
 • Multimedialne zasoby edukacyjne
 • Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej

2. Opracowano 3 pakiety edukacyjne nt. Rozwijanie kompetencji społecznych i osobistych uczniów dla:

 • uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej - wykorzystanie metody gamifikacji
 • uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej - wykrzystanie metody odwróconej klasy
 • uczniów klas 1-2 szkoły ponadpodstawowej - wykorzystanie metody webquest

Pakiety bedą dostępne na stronie ORE.

Szczegółowy przebieg działań projektowych w sprawozdaniu z realizacji działań projektu

Opracowane materiały edukacyjne dostępne w WebowejDBP na stronie Wsparcie nauczycieli 

 

Ze względu na zamknięcie szkół i realizację zadań w placówkach oświatowych w formie zdalnej zaplanowany proces wspomagania nie został zrealizowany w takiej formie, w jakiej go zaprojektowano. Nauczyciele bibliotekarze wspierali placówki przygotowując różnorodne materiały multimedialne, zestawienia tematyczne czy prowadząc szkolenia:

 • większość przeprowadzonych warsztatów adresowana była do odbiorcy indywidualnego,
 • wiele zrealizowano w ramach współpracy z powiatowymi bibliotekami pedagogicznymi dla nauczycieli uczestniczących w pracach sieci tych placówek. Były to ośrodki w: Środzie Śląskiej, Lubaniu, Dzierżoniowie Oławie, Głogowie, Oleśnicy, Głogowie, Strzelinie, Bolesławcu, Górze czy Jeleniej Górze,
 • przeprowadzono także szkolenia dla sieci współpracy funkcjonujących w bibliotekach pedagogicznych w Gostyniu, Rawiczu i Kościanie,
 • zrealizowano warsztaty dla grup nauczycieli pracujących w powiatowych ośrodkach doskonalenia w Głogowie i Lubaniu,
 • szkolenia i warsztaty przeprowadzono także dla nauczycieli dla Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Ślubowie,
 • przygotowano zestawienia tematyczne zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem dla Szkoły Pdstawowej w Rzeplinie.

Nauczyciele bibliotekarze DBP we Wrocławiu przygotowali wiele materiałów multimedialnych pomocnych w pracy zdalnej. Materiały dotyczyły wykorzystania TIK w szkole, promocji czytelnictwa i działań bibliotek, materiałów multimedialnych np. w formie poradników, kolekcji materiałów tematycznych, wieloaspektowych stron www, także dla rodziców.

 

 Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu

- Wsparcie uczniów w przygotowaniu się do egzaminów oraz samodzielnej pracy w oparciu o różne źródła wiedzy – alternatywne metody i techniki uczenia się i pracy z tekstem.
- Popularyzacja edukacji informacyjnej i medialnej – ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych.

• Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu
- Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw patriotycznych. 
- Rozwijanie kompetencji informacyjnych i medialnych poprzez wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych, a także zwrócenie uwagi
na bezpieczeństwo w sieci.

• Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu
- Popularyzacja kultury i edukacji czytelniczej poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz wyobraźni i kreatywności, a także umiejętności pracy zespołowej poprzez udział w grach czytelniczych i edukacyjnych.

• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu
- Popularyzacja kultury i edukacji czytelniczej - rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz wyobraźni i kreatywności. 
- Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

• Szkoła Podstawowa nr 30 we Wrocławiu
- Bezpieczne korzystanie z Internetu oraz urządzeń mobilnych.

Szkoła Podstawowa nr nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju  we Wrocławiu
- Pogłębienie umiejętności wykorzystania metod samokształceniowych.
- Rozwijanie kompetencji z zakresu wiedzy o książce i tworzenia różnego rodzaju treści.

Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 we Wrocławiu
- Kształtowanie postawy szacunku wobec wartości pracy innych ludzi, różnorodności kulturowej.
- Promowanie świadomego korzystania z mediów społecznościowych.

• Szkoła Mistrzostwa Sportowego Junior we Wrocławiu
- Popularyzacja edukacji informacyjnej i medialnej – ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy
- Pogłębienie umiejętności wykorzystania metod samokształceniowych.
- Rozwijanie kompetencji medialnych w zakresie tworzenia oraz krytycznego odbioru treści publikowanych w mediach.
- Doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie.

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rzeplinie
- Edukacja matematyczna w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym.

• Szkoła Podstawowa w Sadkowie
- Jak poprawić efektywność rozwijania kompetencji matematycznych uczniów?

Przedszkole nr 35 we Wrocławiu
Wspólnie określono cele:
- Dzieci aktywnie uczestniczą w różnych formach popularyzujących czytelnictwo. Oswajają się z książkami, uczestniczą w zajęciach głośnego czytania i uczą się ilustrować bajki oraz je opowiadać.
- Nauczyciele mają łatwiejszy dostęp do najnowszej literatury, który ukierunkuje proces samokształcenia i ułatwi stosowanie właściwych metod w pracy z dziećmi - edukacja i pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna.

 

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu od wielu lat pokazuje rolę nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie uczenia (się), promuje działania związane z kształtowaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, propaguje metody i narzędzia służące nowoczesnemu uczeniu się a także pokazuje przykłady działań wspierających nauczycieli i szkoły w pracy z TIK.

Formy wspomagania:

- Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021-2022
* szkolenia i warsztaty dla nauczycieli
* zajęcia edukacyjne dla uczniów
- Gromadzenie i udostępnianie w palcówkach literatury zgodnie z potrzebami.
- Opracowanie minipakietów tematycznych w oparciu o zasoby dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych.
- Współpraca ze środowiskiem - uczestnictwo w akcjach czytelniczych, współorganizowanie konkursów, wystaw, spotkań.

Proponowane przez DBP we Wrocławiu formy wsparcia będą dostosowywane do potrzeb Państwa placówki. W ramach realizacji oferty wspólnie opracujemy cele wspomagania, zadania do realizacji oraz formy pracy. Wsparcie może obejmować konsultacje zbiorowe i indywidualne, w tym wykorzystanie platformy edukacyjnej.

Zapraszamy do korzystania z naszego Programu wspomagania – wystarczy się zgłosić do Biblioteki, ustalić zasady udziału placówki.

Realizacja programu jest dla placówki nieodpłatna, jedynym kosztem jest zwrot za dojazd do placówki.

 

Oferta Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu wpisuje się w wymagania państwa wobec szkół i placówek oraz kierunki rozwoju polityki oświatowej:

- Kompetencje kluczowe w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej
- Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy szkoły/placówki
- Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów

Proponowane obszary wspomagania:

- Popularyzacja kultury czytelniczej
- Popularyzacja edukacji czytelniczej - rozwijanie wiedzy na temat dostępnych zasobów informacyjnych np. polskich bibliotek cyfrowych oraz kształcenie kompetencji czytelniczych, niezbędnych do odbioru tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych
- Popularyzacja edukacji medialnej - ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych
- Popularyzacja edukacji informacyjnej - kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji oraz analizy informacji
- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy biblioteki szkolnej
- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych
- Wykorzystanie platformy edukacyjnej w pracy nauczyciela
- Podnoszenie umiejętności posługiwania się pakietem Office w pracach nauczycieli na rzecz placówki
- Bezpieczeństwo w sieci – przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z korzystania sieci
- Nauczyciel 45+ - podnoszenie kompetencji pracowników placówki w obszarze obsługi nowych technologii
- Otwarte zasoby edukacyjne - szansą dla edukacji
- Licencje Creative Commons i prawo autorskie w szkole

Proponowaną ofertę dostosowujemy do potrzeb placówki. 

 

Nowoczesne wspomaganie uznaje szkołę za organizację uczącą się. Uwzględnia indywidualne perspektywy i potrzeby poszczególnych grup społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców czy instytucji środowiska lokalnego, ale skupia się na wypracowaniu takiego planu rozwoju, który będzie najkorzystniejszy dla szkoły jako całości.

Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój. Oznacza to, że dyrektor i nauczyciele chcą uczestniczyć w całym procesie: dobrowolnie wybierają obszar objęty wspomaganiem oraz wzajemnie motywują się do samodzielnej i zespołowej pracy. Wymieniają się doświadczeniem z nauczycielami i dyrektorami z innych szkół, a także wspólnie wypracowują rozwiązania, które wdrażają do praktyki szkolnej.

Instytucje systemu wspomagania są partnerami szkoły. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli współpracują ze sobą i dzięki temu przygotowują kompleksową ofertę rozwoju. Pracownicy tych instytucji towarzyszą szkole na każdym etapie procesu wspomagania.1

1  Więcej - strona www ORE

 

Zapraszamy do współpracy

 

Kontakt: Beata Malentowicz, tel. 71 3772819, 530 343 802, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo