logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

                logo: WikiEduLinki

                logo WEBowa

                logo: IBUK libra

               logo: Polona


{slider Zadania biblioteki pedagogicznej w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych}

Od roku 2016 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych we Wrocławiu rozszerza zakres działań o:

- organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
- organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

Zapraszamy szkoły i placówki oswiatowe do zorganizowanej współpracy:

- zakończony proces wspomagania to bardzo pomocny materiał dla dyrektora w czasie oceny jego pracy przez nadzór,
- aktualne rozporządzenie ws doskonalenia zawodowego nauczycieli reguluje celowość wydatkowania na proces wspomagania,
- proces wspomagania to idealne narzędzie kształtowania polityki i relacji w gronie pedagogicznym.

{slider Rok szkolny 2022/2023 - obszary podjętej współpracy}

DBP we Wrocławiu współpracowała z wybranymi placówkami wspierając nauczycieli i uczniów w realizacji wyznaczonych celów.

 • Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu „Tęczowy Domek”:
  Cele ogólne współpracy:
  - Rozbudzanie świadomości zainteresowań czytelniczych dzieci
  - Pobudzanie kreatywności i wspieranie uzdolnień
  - Poznanie biblioteki jako instytucji kultury
  - Wsparcie w ułatwieniu dostępu do najnowszej literatury z zakresu pracy z dziećmi
  Efekty: W całym roku szkolnym w ramach wsparcia odbyły się 32 zajęcia edukacyjne dla 548 dzieci, wypożyczono ok. 40 publikacji na tematy zgodne z zapotrzebowaniem, przekazano dary książkowe adekwatne do zainteresowań nauczycieli placówki, opracowano 2 szczegółowe zestawienia literatury.
 • Przedszkole nr 146 we Wrocławiu „Wyspa Dzieci”

  Cele: 
  - Rozbudzanie świadomości zainteresowań czytelniczych
  - Pobudzanie kreatywności oraz twórczego myślenia
  - Poznanie biblioteki jako instytucji kultury
  - Wsparcie nauczycieli w poszerzaniu wiedzy o metodach i formach pracy z dziećmi
  Efekty: W roku sprawozdawczym odbyły się 23 zajęcia (18 tematów) dla 373 dzieci w różnym wieku, wypożyczono 10 książek do wykorzystania w pracy z grupą najstarszych dzieci.

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 we Wrocławiu

  Cele: 
  - Rozwijanie kompetencji czytelniczych
  - Pobudzanie kreatywności, twórczości i wyobraźni
  - Poznanie biblioteki jako instytucji kultury
  - Literatura jako pomoc w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  Efekt: W bieżącym roku w 23 zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 485 uczniów.

Uczniowie klasy VA i VB na warsztatach w Bibliotece Pedagogicznej Wychowankowie ZS-P 2 na zajęciach przyrodniczo-ekologicznych

{slider Rok szkolny 2021/2022 - obszary podjętej współpracy}

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna zrealizowała działania w ramach projektu Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Wsparciem były objęte placówki:

 • Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
 • Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie
 • Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
 • Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących

Wsparcie przebiegało dwutorowo:

1. Szkolenia dla nauczycieli wymienionych placówek w zakresie nauczania zdalnego. Tematyka szkoleń:

 • Metodyka edukacji zdalnej 
 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej
 • Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 • Microsoft Teams
 • Multimedialne zasoby edukacyjne
 • Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej

2. Opracowano 3 pakiety edukacyjne nt. Rozwijanie kompetencji społecznych i osobistych uczniów dla:

 • uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej - wykorzystanie metody gamifikacji
 • uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej - wykrzystanie metody odwróconej klasy
 • uczniów klas 1-2 szkoły ponadpodstawowej - wykorzystanie metody webquest

Pakiety bedą dostępne na stronie ORE.

Szczegółowy przebieg działań projektowych w sprawozdaniu z realizacji działań projektu

Opracowane materiały edukacyjne dostępne w WebowejDBP na stronie Wsparcie nauczycieli

{slider Rok szkolny 2020/2021 - obszary podjętej współpracy}

Ze względu na zamknięcie szkół i realizację zadań w placówkach oświatowych w formie zdalnej zaplanowany proces wspomagania nie został zrealizowany w takiej formie, w jakiej go zaprojektowano. Nauczyciele bibliotekarze wspierali placówki przygotowując różnorodne materiały multimedialne, zestawienia tematyczne czy prowadząc szkolenia:

 • większość przeprowadzonych warsztatów adresowana była do odbiorcy indywidualnego,
 • wiele zrealizowano w ramach współpracy z powiatowymi bibliotekami pedagogicznymi dla nauczycieli uczestniczących w pracach sieci tych placówek. Były to ośrodki w: Środzie Śląskiej, Lubaniu, Dzierżoniowie Oławie, Głogowie, Oleśnicy, Głogowie, Strzelinie, Bolesławcu, Górze czy Jeleniej Górze,
 • przeprowadzono także szkolenia dla sieci współpracy funkcjonujących w bibliotekach pedagogicznych w Gostyniu, Rawiczu i Kościanie,
 • zrealizowano warsztaty dla grup nauczycieli pracujących w powiatowych ośrodkach doskonalenia w Głogowie i Lubaniu,
 • szkolenia i warsztaty przeprowadzono także dla nauczycieli dla Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Ślubowie,
 • przygotowano zestawienia tematyczne zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem dla Szkoły Pdstawowej w Rzeplinie.

Nauczyciele bibliotekarze DBP we Wrocławiu przygotowali wiele materiałów multimedialnych pomocnych w pracy zdalnej. Materiały dotyczyły wykorzystania TIK w szkole, promocji czytelnictwa i działań bibliotek, materiałów multimedialnych np. w formie poradników, kolekcji materiałów tematycznych, wieloaspektowych stron www, także dla rodziców.

{slider Rok szkolny 2019/2020 - obszary podjętej współpracy}

 Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu

- Wsparcie uczniów w przygotowaniu się do egzaminów oraz samodzielnej pracy w oparciu o różne źródła wiedzy – alternatywne metody i techniki uczenia się i pracy z tekstem.
- Popularyzacja edukacji informacyjnej i medialnej – ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych.

• Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu
- Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw patriotycznych. 
- Rozwijanie kompetencji informacyjnych i medialnych poprzez wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych, a także zwrócenie uwagi
na bezpieczeństwo w sieci.

• Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu
- Popularyzacja kultury i edukacji czytelniczej poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz wyobraźni i kreatywności, a także umiejętności pracy zespołowej poprzez udział w grach czytelniczych i edukacyjnych.

• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu
- Popularyzacja kultury i edukacji czytelniczej - rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz wyobraźni i kreatywności. 
- Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

• Szkoła Podstawowa nr 30 we Wrocławiu
- Bezpieczne korzystanie z Internetu oraz urządzeń mobilnych.

Szkoła Podstawowa nr nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju  we Wrocławiu
- Pogłębienie umiejętności wykorzystania metod samokształceniowych.
- Rozwijanie kompetencji z zakresu wiedzy o książce i tworzenia różnego rodzaju treści.

Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 we Wrocławiu
- Kształtowanie postawy szacunku wobec wartości pracy innych ludzi, różnorodności kulturowej.
- Promowanie świadomego korzystania z mediów społecznościowych.

• Szkoła Mistrzostwa Sportowego Junior we Wrocławiu
- Popularyzacja edukacji informacyjnej i medialnej – ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy
- Pogłębienie umiejętności wykorzystania metod samokształceniowych.
- Rozwijanie kompetencji medialnych w zakresie tworzenia oraz krytycznego odbioru treści publikowanych w mediach.
- Doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie.

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rzeplinie
- Edukacja matematyczna w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym.

• Szkoła Podstawowa w Sadkowie
- Jak poprawić efektywność rozwijania kompetencji matematycznych uczniów?

Przedszkole nr 35 we Wrocławiu
Wspólnie określono cele:
- Dzieci aktywnie uczestniczą w różnych formach popularyzujących czytelnictwo. Oswajają się z książkami, uczestniczą w zajęciach głośnego czytania i uczą się ilustrować bajki oraz je opowiadać.
- Nauczyciele mają łatwiejszy dostęp do najnowszej literatury, który ukierunkuje proces samokształcenia i ułatwi stosowanie właściwych metod w pracy z dziećmi - edukacja i pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna.

{slider Proponowane formy wspomagania}

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu od wielu lat pokazuje rolę nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie uczenia (się), promuje działania związane z kształtowaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, propaguje metody i narzędzia służące nowoczesnemu uczeniu się a także pokazuje przykłady działań wspierających nauczycieli i szkoły w pracy z TIK.

Formy wspomagania:

- Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021-2022
* szkolenia i warsztaty dla nauczycieli
* zajęcia edukacyjne dla uczniów
- Gromadzenie i udostępnianie w palcówkach literatury zgodnie z potrzebami.
- Opracowanie minipakietów tematycznych w oparciu o zasoby dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych.
- Współpraca ze środowiskiem - uczestnictwo w akcjach czytelniczych, współorganizowanie konkursów, wystaw, spotkań.

Proponowane przez DBP we Wrocławiu formy wsparcia będą dostosowywane do potrzeb Państwa placówki. W ramach realizacji oferty wspólnie opracujemy cele wspomagania, zadania do realizacji oraz formy pracy. Wsparcie może obejmować konsultacje zbiorowe i indywidualne, w tym wykorzystanie platformy edukacyjnej.

Zapraszamy do korzystania z naszego Programu wspomagania – wystarczy się zgłosić do Biblioteki, ustalić zasady udziału placówki.

Realizacja programu jest dla placówki nieodpłatna, jedynym kosztem jest zwrot za dojazd do placówki.

{slider Obszary wspomagania}

Oferta Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu wpisuje się w wymagania państwa wobec szkół i placówek oraz kierunki rozwoju polityki oświatowej:

- Kompetencje kluczowe w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej
- Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy szkoły/placówki
- Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów

Proponowane obszary wspomagania:

- Popularyzacja kultury czytelniczej
- Popularyzacja edukacji czytelniczej - rozwijanie wiedzy na temat dostępnych zasobów informacyjnych np. polskich bibliotek cyfrowych oraz kształcenie kompetencji czytelniczych, niezbędnych do odbioru tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych
- Popularyzacja edukacji medialnej - ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych
- Popularyzacja edukacji informacyjnej - kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji oraz analizy informacji
- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy biblioteki szkolnej
- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych
- Wykorzystanie platformy edukacyjnej w pracy nauczyciela
- Podnoszenie umiejętności posługiwania się pakietem Office w pracach nauczycieli na rzecz placówki
- Bezpieczeństwo w sieci – przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z korzystania sieci
- Nauczyciel 45+ - podnoszenie kompetencji pracowników placówki w obszarze obsługi nowych technologii
- Otwarte zasoby edukacyjne - szansą dla edukacji
- Licencje Creative Commons i prawo autorskie w szkole

Proponowaną ofertę dostosowujemy do potrzeb placówki. 

{slider O wspomaganiu}

Nowoczesne wspomaganie uznaje szkołę za organizację uczącą się. Uwzględnia indywidualne perspektywy i potrzeby poszczególnych grup społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców czy instytucji środowiska lokalnego, ale skupia się na wypracowaniu takiego planu rozwoju, który będzie najkorzystniejszy dla szkoły jako całości.

Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój. Oznacza to, że dyrektor i nauczyciele chcą uczestniczyć w całym procesie: dobrowolnie wybierają obszar objęty wspomaganiem oraz wzajemnie motywują się do samodzielnej i zespołowej pracy. Wymieniają się doświadczeniem z nauczycielami i dyrektorami z innych szkół, a także wspólnie wypracowują rozwiązania, które wdrażają do praktyki szkolnej.

Instytucje systemu wspomagania są partnerami szkoły. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli współpracują ze sobą i dzięki temu przygotowują kompleksową ofertę rozwoju. Pracownicy tych instytucji towarzyszą szkole na każdym etapie procesu wspomagania.1

1  Więcej - strona www ORE

{/sliders}

 

Zapraszamy do współpracy

 

Kontakt: Beata Malentowicz, tel. 71 3772819, 530 343 802, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo