logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Tolerancja – inni, a jednak tacy sami

Cele zajęć:
- zwrócenie uwagi uczniów na problem "odmienności" wśród ludzi i wskazanie na wartości z niej wypływające,
- kształtowanie u uczniów postawy szacunku, rozumienia i akceptacji wobec innych ludzi,
- wprowadzenie uczniów w zagadnienie tolerancji i granic tolerancji,
- uświadomienie uczniom ważności przejawiania tolerancji wobec drugiego człowieka, wpojenie przekonania o potrzebie bycia tolerancyjnym,
- wskazanie uczniom przykładów zachowań nietolerancyjnych, kształtowanie umiejętności dostrzegania przejawów nietolerancji.

Zakładane kompetencje uczniów:
- zna i rozumie pojęcia: tolerancja, nietolerancja, odmienność, szacunek,
- odróżnia postawę tolerancji od nietolerancji,
- nabywa umiejętność stosowania w codziennym życiu postawy tolerancji i unika nietolerancyjnych zachowań.

Formy zajęć: 
- podające i oglądowe: pogadanka, wyjaśnienie, rozmowa kierowana, pokaz multimedialny, 
- praktycznego działania: zadania do wykonania przez uczniów.

Adresat zajęć: uczniowie klas 5-6 szkoły podstawowej 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu