logo Dolnosląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

Podstawa prawna działalności Biblioteki

    • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1481 )
    • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela(  tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 967 z późniejszymi zmianami)
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. poz. 369)
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz.U.2003  nr 89  poz. 825)

 

    Biblioteka jest jednostką budżetową Samorządu Województwa Dolnośląskiego i jest finansowana z budżetu Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1943

© 2024 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu