Moje prawa i prawa innych – szanuję je!

 

Cel główny
- wypracowanie u uczniów postawy szacunku wobec praw człowieka i praw dziecka

Cele operacyjne lekcji 
a)zdobyte wiadomości przez ucznia

Po zajęciach uczeń powinien: 
- poznać podstawowe dokumenty regulujące kwestie praw człowieka i praw dziecka (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka)  
- zrozumieć  pojęcia: prawa człowieka, prawa dziecka, obowiązki, regulamin, konstytucja, umowa, konwencja, zasady, deklaracja  
- wiedzieć, że oprócz praw ucznia ma również obowiązki

b) zdobyte umiejętności (postawy)

Po zajęciach uczeń powinien: 
- nabyć postawę szacunku wobec siebie i innych ludzi  

Metody i techniki pracy 
- praca indywidualna i grupowa 
- pogadanka, rozmowa kierowana, aktywizacja uczniów

Formy pracy 
- praca w parach 
- praca indywidualna  

Czas trwania zajęć  -  60 minut

Zajęcia adresowane do uczniów klas IV-VIZajęcia zgodne z podstawą programową.