logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Larson, Jim, Kołodziejczak, Andrzej. Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej :praktyczny przewodnik. Otwock : Fraszka Edukacyjna, copyright © 2019.

Szkolni dręczyciele nie atakują pod wpływem emocji. Dobrze wiedzą, co chcą osiągnąć. Planują swe działania na zimno, by zyskać władzę nad słabszymi, aprobatę ze strony koleżanek i kolegów, a przez to panowanie nad grupą. Badania i obserwacje pokazują negatywny wpływ szkolnego dręczenia na relacje między uczniami i ich problemy edukacyjne. Te doświadczenia przenoszą się na relacje w dorosłym życiu, zarówno tych, którzy byli dręczeni, jak i tych, którzy dręczyli. Książka ta z pewnością pomoże nauczycielom w radzeniu sobie z przypadkami dręczenia wśród szkolnej młodzieży. Jest rodzajem przewodnika, wzbogaconego przykładami scenariuszy do przeprowadzenia zajęć z uczniami. Pokazuje też krok po kroku, jak zbudować i wdrożyć strategię przeciwdziałania przemocy w całym środowisku ucznia. 

Kliknij, żeby zamówić

 

 

Agresja w szkole. Red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. Warszawa : Difin, 2019.

W książce zamieszczono 19 autorskich tekstów specjalistów z zakresu nauk społecznych (psychologii, pedagogiki, kryminologii i socjologii). Autorzy diagnozują zarówno stan polskiej szkoły w kontekście zachowań dewiacyjnych, jakimi są agresja i przemoc, jak i podpowiadają profilaktyczne rozwiązania wychowawcze. Jest to drugie, poprawione i rozszerzone wydanie książki z 2008 roku.
Wielokierunkowe i długofalowe badania kliniczne oraz praktyka profilaktyczna i psychoterapeutyczna wskazują, że kształtowanie poczucia empatii od najwcześniejszych lat życia dziecka, rozbudzanie i wspomaganie rozwoju zainteresowań, systematyczna stymulacja aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej,  prospołecznej, religijnej mogą być bardzo dobrymi izolatorami agresji. O te właśnie zagadnienia i konkretne działania profilaktyczne  wzbogacone jest drugie wydanie „Agresji w szkole”.

Kliknij, żeby zamówić

 

Pasquale, Fabio, Cenini, Alfredo. Życie w szkolnej klasie :jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy. Kielce : Wydawnictwo Jedność, © copyright 2018.

Jednym z najpoważniejszych problemów dzisiejszej szkoły jest bez wątpienia przemoc wobec słabszych. Mierzą się z nią sami uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele, których rolą jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również wychowywanie i kształtowanie odpowiednich postaw. Życie w szkolnej klasie to książka, która prezentuje odkrywczą, a co najważniejsze skuteczną metodę pracy z grupami dzieci i młodzieży, która gwarantuje szybkie i trwałe rezultaty na polu integracji, współdziałania i wzrostu empatii wobec wszystkich członków grupy. Mowa o Circle Time 3.0, która nie wymaga żadnych dodatkowych środków - wystarczy szkolna sala i nauczyciel prowadzący. Co za tym idzie, strategie stosowane w tej metodzie mogą być szybko wykorzystane za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba interwencji w wewnętrzne relacje grupy. 

Kliknij, żeby zamówić

 

Hejt foto

Hejt :przemoc w internecie. Reż. Marcin Wołkowicz. [Piaseczno] : Multieducatio.pl, 2018.
1 dysk optyczny (około 15 min) : dźwiękowy, kolorowy; ( Przemoc niejedno ma imię ; 1 )
Film w konwencji filmu popularnonaukowego, uzupełniony wypowiedziami dr hab. Aliny Naruszewicz-Duchlińskije, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zajmującej się naukowo m.in. komunikacją internetową.

Seria filmów “Przemoc niejedno ma imię” dotyczy nowych form przemocy w szkole i sposobami radzenia sobie z nimi. W filmach szczególna uwaga została poświęcona nowemu zjawisku jakim jest hejt. Gdzie kończy się konstruktywna krytyka, a gdzie zaczyna się hejt? Jakie są konsekwencje hejtu? Kiedy przybiera znamiona przestępstwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Na te pytania stara się odpowiedzieć pierwszy film z serii, kolejny zaś traktuje o zjawisku przemocy psychicznej wśród społeczności szkolnej. Trzeci film to próba pokazania sposobów radzenia sobie z w/w formami przemocy w szkole – omówiona została m.in. metoda porozumienia bez przemocy.

Kliknij, żeby zamówić

 

HNB73BKSADCHRXN7XNSMLVLYGYBY2GCRSR5Danilewska, Joanna. O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju :pedagogiczna baśń o rywalizacji. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

Autor omawia zagadnienie nowych mediów, poświęcając sporo uwagi ich młodym użytkownikom i dysfunkcjonalnemu korzystaniu z nowych technologii, którego jednym z przejawów jest agresja elektroniczna (cyberbullying), realizowana za pośrednictwem internetu, ale także np. telefonów komórkowych. W książce przedstawiono liczne przykłady, a także omówiono cechy cyberbullyingu oraz jego sprawców i ofiar. Na koniec opisano konsekwencje agresji internetowej oraz metody profilaktyki i interwencji w tej dziedzinie, możliwe do zastosowanie głównie w szkole, przez nauczycieli i pedagogów, a także w domu, przez rodziców i opiekunów młodego człowieka.

Kliknij, żeby zamówić

 

 

agresywnosc mlodziezy zrodla mechanizmy oblicza studium empiryczne

Pufal-Struzik, Irena. Agresywność młodzieży :źródła, mechanizmy, oblicza : studium empiryczne. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014.

W książce zaprezentowana jest analiza rezultatów badań empirycznych, którymi objęto blisko 1300 młodych ludzi. Badania dotyczyły wybranych podmiotów i lkśrodowiskowych przyczyn agresji, mechanizmów i indywidualnych cech charakteryzujących agresywną młodzież. Potrzebę wydania pracy uzasadnia rosnąca skala agresji i przemocy interpersonalnej w społeczeństwie, brutalizacja jej form oraz stale zmniejszający się wiek sprawców agresywnych czynów. Zjawiska te wzbudzają zrozumiały niepokój psychologów i przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Skuteczne radzenie sobie ze zjawiskiem wzmagania się liczby osób agresywnych wymaga stałego poszerzania wiedzy na temat warunków wychowawczych agresywnej młodzieży, mechanizmów leżących u podnóża agresywnych zachowań oraz indywidualnych cech młodych ludzi o podwyższonym poziomie agresywności. W książce zostaną omówione następujące zagadnienia szczegółowe: temperamentalne podłoże agresywności (potrzeba wrażeń, skłonność do ryzyka, styl poznawczy), postawy wychowawcze rodziców i jakość komunikacji w rodzinie agresywnej młodzieży, dyspozycja do redagowania agresją a cechy indywidualne dorastających: percepcja środowiska społecznego, obraz własnej osoby (samoakceptacja, samoświadomość), poczucie samorealizacji, inteligencja i postawa twórcza. Książka adresowana jest do środowiska naukowego oraz do studentów kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich, a także do wszystkich osób pracujących z młodzieżą (wychowawcy i nauczyciele).

Kliknij, żeby zamówić

 

5BS7JV22K6Q8HPTTFJUQQIYPJ19PER479X1Przemoc w szkole i cyberprzemoc :definicje, wyjaśnienia, procedury działania. Red. Leszek Jurek.  Rybnik : Lexdruk - Śląskie Centrum Wydawniczo-Handlowe, 2013.

Książka omawia min. takie zagadnienia jak: przemoc i agresja w szkole, przyczyny zachowania agresywnego i stosowania przemocy przez uczniów, formy przemocy występujące w szkole, jak je rozpoznać, portret sprawcy, cyberprzemoc, definicja, charakterystyka zjawiska, przyczyny i przeciwdziałanie, porady dla rodziców i młodzieży, procedura reagowania w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy, aspekty prawne cyberprzemocy - dziecko w postępowaniu karnym i sądowym (jakie są prawa dziecka, zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej, czyny karalne z urzędu i na wniosek pokrzywdzonego) formy cyberprzemocy - możliwości i sposoby dochodzenia odpowiedzialności prawnej sprawcy, omówienie poszczególnych przestępstw, odpowiedzialności za ich popełnienie. W książce zamieszczono również praktyczne przykłady z zakresu przemocy i odpowiedzialności nieletnich - w postaci ciekawych pytań i odpowiedzi. Całość jest uzupełniona jest o gotowe wzory niezbędnych pism, procedur, wniosków do wykorzystania w razie stwierdzenia, że doszło do przemocy czy cyberprzemocy z udziałem nieletniego.

Kliknij, żeby zamówić

 

Przemoc i mobbing w szkole w domu w miejscu pracy

Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy. Red. Claire P. Monks, Iain Coyn. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Książka jest efektem współpracy ekspertów z zakresu psychologii rozwoju, edukacji, psychologii sądowej, a także socjologii i pracy socjalnej. Przedstawiono w niej teorie wyjaśniające występowanie zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeanalizowano dynamikę zjawiska, wyniki współcześnie prowadzonych badań oraz oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych podejmowanych w poszczegó

lnych kontekstach. Dodatkowym walorem książki jest refleksja nad możliwymi kierunkami dalszych badań i interwencji w celu zapobiegania i przeciwdziałania mobbingowi i przemocy.

Kliknij, żeby zamówić

 

 

 

 


    

 

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu