logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Do góry

Raporty z 2016r.

Badanie zostało zlecone firmie Badania Społeczne i zostało przeprowadzone w okresie czerwiec – październik 2016 r. Celem badania była ocena skuteczności i efektywności działań prowadzonych w ramach projektów realizowanych w celu programowym 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Badanie dostarczyło rekomendacji dotyczących zmian w zasadach finansowania ze środków PFRON wspierania wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy.
Przedstawiono wynik analizy i omówienie najważniejszych własności psychometrycznych testu maturalnego z języka angielskiego. Sprawdzone zostały między innymi: • Rzetelność pozycji testowych i ich dopasowanie do mierzonego konstruktu (w tym wypadku poziomu umiejętności w języku angielskim), • Możliwy wpływ czynników behawioralnych (np. zgadywania) na wyniki uczniów, • Ewentualne zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowych ze względu na dane cechy uczniów (płeć, orzeczenie o dysleksji, lokalizację szkoły (miasto-wieś), rodzaj szkoły (publiczna czy niepubliczna)) • Związane z nimi czynniki niepowiązane z mierzonym konstruktem • Wielkość względnego, standardowego błędu pomiaru.
Badanie CBOS miało za cel zbudowanie hierarchii zawodów ze względu na społeczną ocenę uczciwości i rzetelności osób, które je wykonują w Polsce w 2016 r. Poprzednie takie badanie wykonano 10 lat temu. Zdecydowanie najlepiej oceniane ze względu na uczciwość i rzetelność zawodową profesje to naukowcy, pielęgniarki, informatycy, nauczyciele oraz dentyści.
Zespół badawczy pod kierunkiem prof. Zbigniewa Izdebskiego przygotował rekomendacje dotyczące możliwych kierunków zmian w zakresie prawa młodzieży do edukacji seksualnej. Raport jest pokłosiem projektu "Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej" realizowanego przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.
Eksperci związani z Grupą Edukatorów Seksualnych przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny przeprowadzili monitoring merytoryczny podręczników do Wychowania do życia w rodzinie oraz przeanalizowali przepisy regulujące wprowadzenie do szkół tego przedmiotu. Działające w trzech województwach (lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie) zespoły badawcze zbadały jakość i dostępność zajęć Wychowania do życia w rodzinie. Nad całością badań i poziomem merytorycznym czuwał prof. Zbigniew Izdebski. Działania w projekcie prowadzone są przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i Grupę Edukatorów Seksualnych Ponton. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.
Raport Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny prezentuje wybrane aspekty zawodu nauczyciela na przykładzie nauczycieli zatrudnionych w szkołach średnich I stopnia (poziom gimnazjum). Opracowanie obejmuje takie zagadnienia, jak: kształcenie kandydatów do zawodu, doskonalenie zawodowe, warunki pracy i dane statystyczne dotyczące populacji europejskich belfrów. Komisja Europejska /EACEA/Eurydice, 2015. The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies. (Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny) Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
Raport „Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją” w szczegółowy sposób rozwija problem przemocy w wychowaniu. Od wielowiekowej kontestacji bicia dzieci przechodzi do aktualnego dyskursu o zakazie stosowania kar fizycznych. Autorka, prof. Ewa Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego, analizuje rozmiary przemocy, ale przede wszystkim przedstawia wnioski i rekomendacje, jak jej przeciwdziałać. Publikacja zawiera podstawowe kierunki argumentacji i działań zmierzających do obniżenia aprobaty dla przemocy oraz podnoszenia gotowości do reagowania na przemoc. W trafny sposób zwraca uwagę na potrzebę kształtowania podstawy wspólnej odpowiedzialności za dobro dzieci oraz na świadomość znaczenia indywidualnego udziału każdego obywatela w tej trosce.
Dane do niniejszego raportu zostały zebrane za pośrednictwem forum Question&Answer sieci Eurydice w 2015 r. Opisy krajowych rozwiązań dotyczące m.in. dystrybucji posiłków, opłat czy standardów i jakości żywności stworzono głównie na podstawie odpowiedzi czternastu państw na pytania postawione przez Polskie Biuro Eurydice. Wykorzystano również odpowiedzi na pytanie zadane przez Turcję, które dotyczyło podawania mleka, owoców i warzyw w szkołach (informacje te zamieszczono głównie w części Dobre praktyki na końcu raportu).
Zatrudnieni na śmieciówkach w Polsce rzadko mają szansę na normalny etat, rzadziej się szkolą, a pracodawcy w mniejszym stopniu wykorzystują ich kompetencje. Eksperci IBE, wykorzystując dane z badania postPIAAC, oszacowali skalę wykorzystywania umów na czas określony oraz umów cywilno-prawnych w Polsce.
Raport przedstawia wnioski z badania dotyczącego nowego modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli S/P (S/P), który wypracowany został przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na występujące w dotychczasowym systemie doskonalenia problemy. Założenia oraz narzędzia nowego modelu testowane były do czerwca 2015 r. w niemal połowie powiatów w Polsce (163 z 380) w formie konkursowych projektów pilotażowych, które są przedmiotem niniejszego badania.
 
 
Powered by Phoca Download

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu